Nhắc nhở học sinh nhận khẩu trang (lần 4)

Theo Thông báo kết luận giao ban số 87/TB-TCKTKTNHC-TCHC ngày 12 tháng 5 năm 2020. Phòng QTTB-CSVC đã Tổ chức phát khẩu trang cho học sinh từ ngày 11/5/2020 đến ngày 05/6/2020. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều học sinh khoá 16, 18 và 19 chưa nhận khẩu trang.
Nay, Phòng QTTB-CSVC kính gửi Giáo viên chủ nhiệm danh sách học sinh các lớp chưa nhận khẩu trang (Đính kèm danh sách). Đề nghị giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh có tên trong danh sách đến nhận khẩu trang:
- Địa điểm nhận: Bộ phận Kho trường (Thầy Quang - số điện thoại: 0913155116).
- Thời gian nhận:
+ Buổi sáng: Từ 08 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút.
+ Từ thứ hai đến thứ sáu.
Trân trọng./.

admin : 05-06-2020 216

File đính kèm

Khoá 16 chưa nhận khẩu trang.xlsx 05-06-2020 Xem
Khoá 18 chưa nhận khẩu trang.xlsx 05-06-2020 Xem
Khoá 19 chưa nhận khẩu trang.xlsx 05-06-2020 Xem